S nami to dokážete
Špecialisti na finančné riešenia
Sme spoločnosť, ktorá poskytuje poradenské a konzultačné služby v oblasti podnikateľského poradenstva hlavne pre poľnohospodárske družstvá a akciové spoločnosti.Za posledných 10 rokov BEST Finance, s.r.o. poskytla poradenské služby už viac ako 170 poľnohospodárskym podnikom a akciovým spoločnostiam na území Slovenskej republiky.

SLUŽBY SÚVISIACE S CENNÝMI PAPIERMI:

služby v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
zabezpečenie vedenia zoznamu majiteľov cenných papierov pre eminenta
služby pri vydávaní, registrácii, zmenách, prevodoch
listinných akcií vyhotovenie listinných cenných papierov
služvy pre eminentov družstevných podielnických listov

PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO:

služby v obchodnom registri, zbierka listín
zvýšenie základného imania
zmena právnej formy obchodných spoločností a družstiev
zlúčenie obchodných spolocností
založenie obchodných spoločností (a.s., s.r.o.)
prevod obchodného podielu
zabezpečenie aktualizácie stanov spoločnosti, družstva

EKONOMICKÉ PORADENSTVO:

úspory nákladov
ekonomiské analýzy
účtovné poradenstvo

AKTUALITY:

ADRESA:

BEST Finance, s.r.o.
Holleho 359/3
010 01 Žilina

KONTAKT:

tel: 041 5410868, 0904 030 570
fax: 041 5410867

Ing. Igor Šico, 0903 704 302,
sico@bestfinance.sk